หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธนาภา แซ่ล้า (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธนาภา แซ่ล้า (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-13 10:42:51

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายยุทธภูมิ จำรัส ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://ea.grad.ssru.ac.th/th/news/view/12-07-20232

.

.

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

???? Website 

 ➡️ www.ea.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th