หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-13 10:22:34

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

???? Website 

 ➡️ www.ea.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th