หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) กองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) กองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-09-13 10:17:06

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) กองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

▶ การพิจารณาอนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th