หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:40:05

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Ver. 4.0  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา  ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์  โรงแรมวังสวนสุนันทา จัดโดยกองบริการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #AUNQA

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0nqb5depFU78VvCwxstoLESiV9vMWDneWAKo16wkw37gRQSo8KsFxzLFT9fXJjCbVl