หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานหลักสูตรการศึกษาออนไลน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานหลักสูตรการศึกษาออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-16 15:27:01

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิค) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในระบบการศึกษาทางไกลต่อไป