หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสโรชินี สุขตระกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสโรชินี สุขตระกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-09 14:39:35

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวสโรชินี สุขตระกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการบริหารการขนส่งสินค้ารถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ"

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

 http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

 www.grad.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

Download