หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-11 10:36:26

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 

The 14th National & International Conference

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

Website: http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

======================

หัวข้อการเสนอผลงาน:

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

======================

ติดต่อสอบถาม:

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หมายเลขโทรศัพท์: 02-160-1174-75

หมายเลขโทรสาร: 02-160-1177

E-mail: grad@ssru.ac.th


https://www.facebook.com/prachume/photos/a.1193196454388923/1378037542571479/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th