หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-11 15:01:19

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบออนไลน์ google meet

Cr.ชรินทร์ทิพย์  หิรัญนุเคราะห์  /ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย