หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ศึกษาดูงานบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ศึกษาดูงานบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:47:37

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ  สมใจ  ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ นำคณะนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จ.จันทบุรี

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5184001874983732/5184000138317239/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th