หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 10:02:47

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕