หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 09:22:03

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕