หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:59:42

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยบัณฑิตวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้