หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณบรรพตี รำพึงนิตย์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณบรรพตี รำพึงนิตย์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-07-14 09:13:44

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบรรพตี รำพึงนิตย์

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ในหัวข้อ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยการสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet