หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายเจมส์ พึ่งผล
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายเจมส์ พึ่งผล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-02-09 13:16:41

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายเจมส์ พึ่งผล นักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา อาคาร 21 ชั้น 1 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้