หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ สังข์วรกิตต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ สังข์วรกิตต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-08 16:10:06

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  สังข์วรกิตต์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.phdadmin.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย