หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-08 09:53:28

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร ๕๗ และอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook live จัดโดยฝ่ายหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย