หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสุชาย วัชอภัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในยุคดิจิทัล"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นายสุชาย วัชอภัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-09 14:02:25

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นายสุชาย วัชอภัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในยุคดิจิทัล"

 http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th