หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > 7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)
7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-07 09:44:14

วันอนามัยโลก (World Health Day) ตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งแรก โดยการประชุมนั้นได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493


อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/