หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 1
ประกาศรับสมัครอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-07 14:02:36


โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ประกาศรับสมัครอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 1

โครงการที่ทำให้นักฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจ และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองมาเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และความสุข ในชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี สู่การจากไปอย่างสงบในแบบที่ตนเองสามารถเลือกได้


เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ

คุณจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้

- ทัศนคติที่ดีต่อความตาย และ การมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม

- ทักษะการฟังและถาม ตามรูปแบบนักฟังสุขภาวะทางปัญญา

- ทักษะและความเข้าใจต่อการเขียน Living Will

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการตายดี

- สังคมของคนอยากตายดีมีสุข

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- บุคคลทั่วไป อายุ ๑๘ ขึ้นไป

- มีใจเปิดกว้างและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการตายดี

- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

- สามารถอยู่ได้ครบทั้งกิจกรรม

- สามารถจัดสรรเวลาเพื่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

.

ร่วมวงเสวนาไขข้อข้องใจในการดูแลแบบประคับประคอง กับ

ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร

ศาสตราจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเยือนเย็น

.

ทีมวิทยากรและกระบวนกร

• คุณ รชต แซ่ตั้น

กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา

• คุณปรีดี วิทยานนท์

กระบวนกรสุขภาวะทางปัญญา

• คุณพันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์

นักจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม

.

กำหนดการ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ช่วงเช้า – ร่วมฟังการเสวนาระหว่าง ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร และ คุณมาร์ค

ช่วงบ่าย 

- อบรมอาสาในด้านความเข้าใจและทัศนะคติเกี่ยวกับการอยู่สบาย ตายสงบ 

- ฝึกฝนการ Deep Listening Skills เพื่อการนำไปใช้ในงานจิตอาสา

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

ช่วงเช้า – ฝึกการเขียน Living Will ไปพร้อมกับทีมเยือนเย็น

ช่วงบ่าย – Demo และฝึกทักษะต่างๆเพื่อการนำไปลงสนามจริง

.

**หลังจบการอบรมจะมีการเก็บข้อมูลของอาสาที่ลงสนามจริง ใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร**

.

แล้วพบกัน

วันเสาร์ที่ ๒๓-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/5kucX1R88T8bDMri8


รับสมัคร และจัดการอบรมโดย เยือนเย็น x We Oneness x โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา