หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis"
โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 15:36:03

โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis"

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา  ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "หลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA Ver 4.0 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  จัดโดยกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0u3iesvGG7iWSQvCh2oVypA9kLL8z75qmmWPYPauzt3BFfck5inB8Vtd3qeccDLU3l