หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 15:33:45

ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

      วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์  ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๑๔๒ อาคาร ๓๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02n1bjsKvKNS4wTtGMK2uJLzWq9atpSwUUBrm3B6xSZcNekE283MFnVFsapcjYTVePl