หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:33:29

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

????บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง   “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของกรมสรรพากรยุค เศรษฐกิจดิจิทัล”  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

Cr. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา /ภาพถ่าย

______________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #นักศึกษาใหม่2567 #การบริหารการพัฒนา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02EWWpyvquazUD3RQYGchWuu4XVhVDzu1WEzLKEHhEJkHT6ptgYxY3uwTq8bvhWhnbl