หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:27:22

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

????บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวฐิติยา  อัศวจินดาวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการสตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตภาคกลาง ”  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

Cr. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา /ภาพถ่าย

______________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #นักศึกษาใหม่2567 #การบริหารการพัฒนา