หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว"
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 09:51:35

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว" ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอผลงานประเภทผลงานวิจัย (Thesis) ใน“ระดับดีเด่น” ของสำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือไทยยุคสังคมปกติใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส เป็นที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล เป็นที่ปรึกษาร่วม ในการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for scouts and Community) เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร


______________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #นักศึกษาใหม่2567

 #การบริหารการพัฒนา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02qFzEeAUeeNryqnSnKp1XWfCgFaARDon4YPU7eLqyNmQ6WDyRQthHZoSWqr3oeWhgl