หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณะกรรมการ และอาจารย์ประชุมกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณะกรรมการ และอาจารย์ประชุมกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 10:54:36

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ คณะกรรมการ และอาจารย์ประชุมกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม อาคาร 31 ชั้น 3