หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่น 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่น 2

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-02-06 11:10:23

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ และผลักดันการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา