หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-07-14 09:13:08

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นศ. รุ่น 5 มี รศ. ดร. ชลธิชา บำรุงรักษ์ ดร. อธิปัตย์ คลี่สุนทร ผศ. ดร. ดวงกมล ฐิติเวส เป็นประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/และเลขาฯ. ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร ผศ. ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง และ ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม. เน้นการพัฒนาความสามารถในการพูดโดยใช้แนวคิดการวินิจฉัย ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.