หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-05 09:38:38

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษา รุ่น 5 มี รศ. ดร. นันทนา รณเกียรติ ดร. อธิปัตย์ คลี่สุนทร และ ผศ.ดร.วิภาดา ประสานทรัพย์ เป็นประธาน/กรรมการและเลขา ฯ  ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลธิชา สุดมุข ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  เรื่องวิธีการสอนโครงสร้างกริยาวลีภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยทฤษฎีกำกับและผูกยึด