หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนางสาวกมลวรรณ แสนเสนาะ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนางสาวกมลวรรณ แสนเสนาะ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-05 22:17:50

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th