หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-05 21:32:49

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณดวงธิดา รักษาแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Google meet 

www.grad.ssru.ac.th 

www.ssru.ac.th

#SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา