หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-12-03 15:57:49

กำหนดการดำเนินกิจกรรม                 

ลำดับ

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

กำหนดการ

1.

เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ

ธ.ค.2562

2.

เริ่มรับบทความวิจัย

9 ธ.ค. 2562

3.

กำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัย

31 ม.ค. 2563

4.

ชำระค่าลงทะเบียน

1-5 ก.พ. 2563

5.

ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ

6 มี.ค. 2563

6.

จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ

27 มี.ค. 2563