หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 15:14:47

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

ในหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร 

ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1