หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
บรรยากาศการสอบการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 14:32:19

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

โดยมีคณะกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย