หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณโมรยา วิเศษศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณโมรยา วิเศษศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:46:06

ขอแสดงความยินดี

"คุณโมรยา วิเศษศรี”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร"


รูปภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/1ze1tz