หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:44:32

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์รีไซเคิลขยะ กรณีศึกษาบริษัทปราบขยะ"

รูปเพิ่มเติม http://tiny.cc/5ve1tz