หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นาวาเอกหญิงวิมลกานต์ แช่มช้อย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นาวาเอกหญิงวิมลกานต์ แช่มช้อย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:43:34

ขอแสดงความยินดีกับ "นาวาเอกหญิงวิมลกานต์ แช่มช้อย”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการชั้นผู้น้อยวัยเกษียณของกระทรวงกลาโหม

รูปเพิ่มเติม http://tiny.cc/bue1tz