หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วิพากษ์วิทยานิพนธ์ “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
วิพากษ์วิทยานิพนธ์ “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:53:21

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มาวิพากษ์ research proposal ของนักศึกษาปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานหลักสูตร รอให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียน 2148 อาคารศรีจุฑาภา