หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณ บริษัท กฏหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๔ ทุนดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑.นางสาวณิชชา บุญประสพ ๒.นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร ๓.นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์ ๔.
ขอขอบคุณ บริษัท กฏหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๔ ทุนดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑.นางสาวณิชชา บุญประสพ ๒.นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร ๓.นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์ ๔.

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-09-08 16:11:36

ขอขอบคุณ บริษัท กฏหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๔ ทุนดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางสาวณิชชา บุญประสพ

๒.นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร

๓.นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์

๔.นางสาวชลธิชา พงษ์เกิดลาภ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th