หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:39:32

การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

โดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU