หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณวราภรณ์ สักกะโต” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณวราภรณ์ สักกะโต” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:04:44

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวราภรณ์ สักกะโต”

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล" เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU