หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565(Online ผ่านโปรแกรม Google meet)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565(Online ผ่านโปรแกรม Google meet)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-01 10:07:17

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565(Online ผ่านโปรแกรม Google meet)

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.6003726556344589/6003725906344654/

https://grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th