ผลการค้นหา : เรียนต่อป.โท

การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ผู ...
2020-09-16 11:37:05
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:38:14
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:39:03
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มัชฌิมนิเทศฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร ...
2020-09-16 11:43:43
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:34:14
การเรียนการสอนสาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.) หัวข้อ ทฤษฎีการสื่อสาร: สาร และความหมาย
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ดร ...
2020-09-16 11:28:54
7 วารสารวิชาการไทย (อ่านได้ฟรี)
“วารสารวิชาการถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ถกเถียงความรู้ต่างๆ ปัจจุบันด้วยการลดต้นทุนแ ...
2020-09-16 11:15:25
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:10:22
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี ผศ ...
2020-09-03 15:24:25
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการพัฒนา ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ...
2020-09-03 15:18:31