ผลการค้นหา : เงินทุนอุดหนุนงานวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ ...
2021-01-12 10:21:31
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-11-18 10:24:25
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
2020-09-03 11:06:00
บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิช ...
2020-01-09 16:50:32
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนขอรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปริญ ...
2019-01-22 09:48:51
บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนการนำเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร แล ...
2018-11-05 17:04:54