ผลการค้นหา : ออกแบบการเรียนการสอน

บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายศิริสุข ถนาวรณ์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายศิริสุข ถนาวรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2019-08-08 15:44:07
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิริตา ถนาวรณ์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิริตา ถนาวรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2019-08-08 15:43:39
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบั ...
2019-08-08 15:43:52
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ นายโอฬาร ผลพานิช
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ นายโอฬาร ผลพานิช นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออก ...
2019-08-08 15:53:25
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน นิเ ...
2019-08-08 16:06:33
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ พระวรากร มีสุข
ภาพบรรยาการการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ พระวรากร  มีสุข นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ...
2019-08-08 15:45:55
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน นิเ ...
2019-08-08 16:05:41
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562
ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระ ...
2019-08-08 16:08:33
สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอนแนะแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมแนะแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอ ...
2019-08-08 16:07:50
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นิภาพร แสงประทุม
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นิภาพร  แสงประทุม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2019-08-08 15:46:20