ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รา ...
2022-01-20 11:07:27
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึก ...
2022-01-20 11:19:34
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศา ...
2022-01-20 12:01:33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยจากงานประจำสำหรับสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจาร ...
2022-01-20 12:55:17
โครงการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการต่างๆ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ ...
2022-01-20 13:11:14
งานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานา ...
2022-01-20 13:22:51
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในห ...
2022-01-19 13:21:52
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “s ...
2022-01-19 13:26:24
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. อาจารผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก้ว ...
2022-01-19 13:30:47