ผลการค้นหา : ภาษาศาสตร์

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวสุณัฐา กรุดทอง
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวสุณัฐา กร ...
2022-07-05 11:31:27
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาล ...
2022-04-26 09:18:11
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00- 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาล ...
2022-04-26 09:35:21
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิท ...
2022-04-26 09:44:56
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รุ่น 10 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศ ...
2022-04-26 09:53:28
การเรียนการสอนออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ...
2022-03-24 09:20:51
ประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้ ...
2022-03-01 14:20:30
ประชุมชี้แจง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-13.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุม ...
2022-03-01 14:20:03
ประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-15.30 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตว ...
2022-03-01 14:36:33