ผลการค้นหา : ภาษาศาสตร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลัก ...
2021-11-23 10:24:19
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 (นักศึกษาต่างชาติ)
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 (นักศึกษาต่างชาติ ...
2021-11-16 14:53:12
โครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษ ...
2021-11-16 14:52:52
นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ...
2021-11-16 15:11:57
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในราย ...
2021-03-13 09:59:25
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สวนสุนันทา รุ่น 11  ...
2021-01-26 19:32:06
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
เวลา 8.00-9.30 น. นางสาวปุณย์จรีย์ นักศึกษาปริญญญาเอก ภาษาศาสตร์ รุ่น 10 นำเสนอความก้าวหน้าต่อค ...
2021-01-26 19:35:54