ผลการค้นหา : ผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธา ...
2020-11-18 11:40:40
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อถือปฏิบัติ
ตามที่หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบ ...
2020-11-18 11:44:15
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่ว ...
2020-11-18 11:21:21
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารง ...
2020-11-02 16:01:57
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และหั ...
2020-11-18 11:35:26
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-11-18 10:31:16
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-11-18 10:24:25
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและ บุ ...
2020-02-06 14:19:15