ผลการค้นหา : บริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิ ...
2019-10-16 15:29:24
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจประ ...
2019-08-08 15:59:09
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจป ...
2019-08-08 15:59:19
บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA, DBA) และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การส ...
2019-05-15 15:57:30
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมน ...
2019-01-16 09:42:25