ผลการค้นหา : บริหารการศึกษา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสัมมนาการบริหารวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิ ...
2022-02-22 10:10:55
สัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารการศึกษาไทยในยุค Disruptive Chang
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิ ...
2022-02-21 10:54:25
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นั ...
2021-01-12 11:23:18
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2021-01-12 14:22:04
กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเ ...
2020-11-30 13:58:05
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิระวดี สินทร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิระวดี สินทร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-11-12 15:39:16
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2020-11-12 15:39:27
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
อาจารย์ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ...
2020-09-16 11:50:02