หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ"
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้ ...
2024-06-07 14:40:35
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางณฐจิ ...
2024-06-07 14:33:29
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวฐ ...
2024-06-07 14:27:22
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุม ...
2024-06-07 14:22:58
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ...
2024-06-07 14:20:38
วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔www.grad.ssru ...
2024-06-07 14:18:24
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (Online)
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ...
2024-06-07 14:09:39
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบ ...
2024-06-07 14:07:38
สาขาวิชา ปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สาขาวิชา ปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณ ...
2024-06-07 10:27:20
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
2024-06-07 10:24:12
ข่าวย้อนหลัง